Konkurranse

Kjelsåsveien omsorgsboliger

Kjelsåsveien omsorgsboliger

Oppdragsgiver: Oslo Kommune
Adresse: Kjelsåsveien 114, Oslo
Kategori: Omsorg
Status: Detaljprosjektering
Areal: 9 700 m²
Samarbeidspartnere: Hille Melby arkitekter, WK Entreprenør, Sweco

Hovedfokuset i prosjekter er å skape en bygning som er tilpasset beboernes behov. Beboerne skal ha et miljø som gjør dem trygge og som samtidig er rikt på visuelle opplevelser. De skal kunne velge å se eller bli sett, om de vil ha sol eller skygge, være sosiale eller ha det stille.
Dette oppnås ved å sette sammen en balansert rytme av åpne rom og lune rom både inne og ute og som er offentlige eller private. Omsorgsbygget og uterommene skal oppleves som et trygt nabolag og ikke som en institusjon. Alle beboerne, uansett funksjonsnivå, skal føle seg trygge og velkommen til å delta i nabolaget i den grad de selv ønsker.
Teorien bak dette kalles «prospect and refuge teori» og er en arkitekturteori der man ønsker å skape trygge miljøer for å imøtekomme menneskenes grunnleggende psykologiske behov. Miljøer som gir mennesker muligheten til å observere (prospect) uten nødvendigvis å bli sett (refuge). Vårt omsorgsbygg skaper rom som både beskytter og som gir glede gjennom opplevelser og visuelle kvaliteter.
Kravspesifikasjonen inneholder samme krav til planløsninger/løsninger som det Husbanken krever.
Prosjektet skal utføres i massivetre, Breeam Outstanding og nullutslippsbygg.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

Strømvik stupetårn

Strømvik stupetårn

Oppdragsgiver: Stavanger Kommune
Adresse: Strømvik Bad Storhaug, Stavanger
Kategori: Idrett
Status: Konkurranse, juni 2020
Samarbeidspartnere: bar bakke Landskapsarkitekter AS, Luminator AS, Steelmaster AS

‘Rett fra fjell’ tar utgangspunkt i stedet og bevaring av terrenget i sin mest naturlige form. Landskapet ivaretas omsorgsfullt på en subtil og elegant måte med minimale tilpasninger og tilrettelegginger. Stupeanlegget er utformet som om en komposisjon av tre elementer. Med sine elegante, skarpe silhuetter skaper anlegget et tydelig skulpturelt landemerke, der funksjonen er lett å lese. Det nye stupetårnet på Strømvik skal gi et nytt implus til badegleden og tillgjengeligjøring av sjøen for alle.

Forslaget ‘ Rett fra fjell’ ble sendt inn til et begrenset plan-og degsignkonkurranse i sambarbeid med bar bakke landskapsarkitekter, Luminator og Steelmaster.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

Bjørvika brannstasjon

Bjørvika brannstasjon

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg KF
Adresse: Operatunnelen, 0150 Oslo
Kategori: Brannstasjon
Status: Konkurranse, jan. 2020

GI TILBAKE
Prosjektet grunnide er å ikke erobre tomten, men gi den tilbake til byen. Den grønne lungen er en verdifull kvalitet for hele byen, og prosjektet ønsker å løfte dette frem og gi det tilbake til folket. Parken og friarealet løftes opp, og blir et offentlig rom som er tilgjengelig fra alle kanter. Den skrå helningen tilrettelegger for en rekke aktiviteter og fremstår som et naturlig utendørs amfi. Helningen mot sørvest gir gode solforhold. Dagens eksisterende nødutgang fra den underliggende tunnellen flyttes slik at den blir en naturlig del av parkdraget, med utgang mot gang/sykkelveien.

EKSPONERE
En brannstasjon er en viktig ressurs og sikkerhet for byen. Samtidig inneholder brannstasjonen også elementer som mange er nysgjerrige på. Brannstasjonens indre liv er viktig i både dagliglivet og i undervisningssammenheng, og den sentrale plasseringen i byen tilrettelegger perfekt for at publikum kan observere det det som skjer i brannstasjonen. Den åpne sokkeletasjen har varierende grad av transparens inn i vognhallen, og gjør at alle som kommer forbi kan se hva som foregår innenfor uten å forstyrre. Samtidig er også den store åpne forplassen ikke bare en effektiv utrykningsvei. Den er også en perfekt arena for åpen dag på brannstasjonen, og en velkomstarena for skoleklasser og publikum.

LØFT
Sokkeletasjen, som representerer brannstasjonens utrykningsenhet, utgjør en solid base for hele prosjektet. De øvrige funksjonene er løftet opp, og fremstår som et samlet volum med varierende grad av transparens og utsyn.

MASSIVTRE
Norsk massivtre er valgt som prosjektets hovedkonstruksjon. Massivtre i konstruksjonen har flere miljømessige fordeler. I tillegg har den også lav vekt, noe som er en fordel over tunellene under tomta. Prosjektet er utformet uten kjelleretasje, som vil være unødvendig fordyrende og komplisert over tunnellene. Den rektangulære formen på prosjektet tilrettelegger for optimal produksjon av massivtreelementene. Brannsikkerhetsmessig er også massivtre et godt valg, da det forkuller gradvis og kveler brannen før det går ut over byggets bæreevne.

BLÅGRØNT TAK
I tråd med prosjektets hovedide – å gi det grønne parkrommet tilbake til byen – etableres også et blågrønt tak som er et offentlig tilgjengelig parkrom. Takflaten er tilgjengelig via trappekjernen i prosjektet. På taket gjenskapes floraen vi finner på øyene i Oslofjorden, til glede for fugler og insekter. Det blågrønne taket reduserer CO2-avtrykket ved å erstatte takpapp med blomster, bier og økologisk mangfold. Taket håndterer overvannet, som fordrøyes før det filtrerte vannet gradvis og kontrollert slippes ut, i stedet for å flomme ut i et allerede overbelastet avløpsnett. Den grønne lungen på taket binder også svevestøv og skaper bedre luftkvalitet i et belastet område. Det rike livet på taket kompletteres av bikuber, som vil produsere verdifull brannstasjonhonning.

KONTEKST
Prosjektet er plassert i en viktig historisk kontekst. Omkringliggende bygninger er av stor historisk verdi, og representerer en viktig del av Oslos historie. Eksisterende bygningers materialbruk er tatt med i prosjektet som en videreføring av historiske materialer, nytolket i nåtidens formale språk.
materialitet I tråd med den historiske konteksten og prosjektets miljøambisjoner, er det også valgt tidløse materialer med lite behov for vedlikehold. Hovedkonstruksjonen er i massivtre og fasaden kles med teglstein med ulik tekstur og overflate. Tradisjonelle bueganger tolkes på en ny måte med varierende grad av transparens og relieff, og former torgets identitet.

LOGISTIKK
Prosjektets 1. etasje er utarbeidet som en effektiv utrykningsgarasje, men utrykningvei over forplassen og direkte ut mot Langkaia. Støttefunksjoner ligger i bakkant av vognhallen og sikrer en rask og effektiv utrykning ved nødsituasjoner. Hovedinngangsparti for både brannmenn og publikum som skal opp på taket, skjer fra ankomstplassen ved Grev Wedels plass. Varelevering, søppelhåndtering og innkjørsel for HC-parkering skjer fra Akershusstranda i vest.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90

Stovner bad

Stovner bad

Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Adresse: Aasta Hansteens vei 4, 0988 Oslo
Kategori: Bydelsbad         
Status: Konkuranse 
Areal: 7 160 m²
Samarbeidspartnere: Hille Melbye arkitekter, Rambøll

Prosjektet består av bydelsbad og omsørgsboliger.
Bydelsbadet var dimensjonert for et årsbesøk på 300.000 brukere med en samtidig kapasitet på 600 besøkende. Badet har fått funksjoner og bassengløsninger som et folkebad, hvor det er tilrettelagt for alle brukergrupper, med mulighet for å lukke av varmtvannsbassenget/terapibassenget. Dette danner fleksibilitet i bruk av en skjermet gruppe, som har egne skjermete garderober. Garderobene er oppdelt for kvinner og menn, med en ekstra familiegarderobe. En stor foajé inneholder resepsjon/billettering og kiosk og salg. I 2.etasje finnes mulighet for å ha et treningssenter, slik at enda flere brukergrupper kunne ta del i å bruke bygget. Badets hovedattraksjon er så klart bassengene. Mot torget, hvor fasaden åpner seg opp, finnes det treningsbasseng med stupetårn og vannrutsjebane. Innover i bygget er lokalisert bølgebasseng/opplæringsbasseng, strømkanal, småbarnsbasseng, boblebad og kulper med varmt og kaldt vann og et varmtvannsbasseng/terapibasseng som kan skjermes/lukkes av etter behov.
Det som fortjener oppmerksomhet er bygningens tilpassing til krevende terrenget og at denne danner samtidig et avskjermende møteplass. Lett sirkulasjon rundt bygget la oss oppleve svømmehallen fra alle sider og nivåer.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90