Bjørvika brannstasjon

Bjørvika brannstasjon

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg KF
Adresse: Operatunnelen, 0150 Oslo
Kategori: Brannstasjon
Status: Konkurranse, jan. 2020

GI TILBAKE
Prosjektet grunnide er å ikke erobre tomten, men gi den tilbake til byen. Den grønne lungen er en verdifull kvalitet for hele byen, og prosjektet ønsker å løfte dette frem og gi det tilbake til folket. Parken og friarealet løftes opp, og blir et offentlig rom som er tilgjengelig fra alle kanter. Den skrå helningen tilrettelegger for en rekke aktiviteter og fremstår som et naturlig utendørs amfi. Helningen mot sørvest gir gode solforhold. Dagens eksisterende nødutgang fra den underliggende tunnellen flyttes slik at den blir en naturlig del av parkdraget, med utgang mot gang/sykkelveien.

EKSPONERE
En brannstasjon er en viktig ressurs og sikkerhet for byen. Samtidig inneholder brannstasjonen også elementer som mange er nysgjerrige på. Brannstasjonens indre liv er viktig i både dagliglivet og i undervisningssammenheng, og den sentrale plasseringen i byen tilrettelegger perfekt for at publikum kan observere det det som skjer i brannstasjonen. Den åpne sokkeletasjen har varierende grad av transparens inn i vognhallen, og gjør at alle som kommer forbi kan se hva som foregår innenfor uten å forstyrre. Samtidig er også den store åpne forplassen ikke bare en effektiv utrykningsvei. Den er også en perfekt arena for åpen dag på brannstasjonen, og en velkomstarena for skoleklasser og publikum.

LØFT
Sokkeletasjen, som representerer brannstasjonens utrykningsenhet, utgjør en solid base for hele prosjektet. De øvrige funksjonene er løftet opp, og fremstår som et samlet volum med varierende grad av transparens og utsyn.

MASSIVTRE
Norsk massivtre er valgt som prosjektets hovedkonstruksjon. Massivtre i konstruksjonen har flere miljømessige fordeler. I tillegg har den også lav vekt, noe som er en fordel over tunellene under tomta. Prosjektet er utformet uten kjelleretasje, som vil være unødvendig fordyrende og komplisert over tunnellene. Den rektangulære formen på prosjektet tilrettelegger for optimal produksjon av massivtreelementene. Brannsikkerhetsmessig er også massivtre et godt valg, da det forkuller gradvis og kveler brannen før det går ut over byggets bæreevne.

BLÅGRØNT TAK
I tråd med prosjektets hovedide – å gi det grønne parkrommet tilbake til byen – etableres også et blågrønt tak som er et offentlig tilgjengelig parkrom. Takflaten er tilgjengelig via trappekjernen i prosjektet. På taket gjenskapes floraen vi finner på øyene i Oslofjorden, til glede for fugler og insekter. Det blågrønne taket reduserer CO2-avtrykket ved å erstatte takpapp med blomster, bier og økologisk mangfold. Taket håndterer overvannet, som fordrøyes før det filtrerte vannet gradvis og kontrollert slippes ut, i stedet for å flomme ut i et allerede overbelastet avløpsnett. Den grønne lungen på taket binder også svevestøv og skaper bedre luftkvalitet i et belastet område. Det rike livet på taket kompletteres av bikuber, som vil produsere verdifull brannstasjonhonning.

KONTEKST
Prosjektet er plassert i en viktig historisk kontekst. Omkringliggende bygninger er av stor historisk verdi, og representerer en viktig del av Oslos historie. Eksisterende bygningers materialbruk er tatt med i prosjektet som en videreføring av historiske materialer, nytolket i nåtidens formale språk.
materialitet I tråd med den historiske konteksten og prosjektets miljøambisjoner, er det også valgt tidløse materialer med lite behov for vedlikehold. Hovedkonstruksjonen er i massivtre og fasaden kles med teglstein med ulik tekstur og overflate. Tradisjonelle bueganger tolkes på en ny måte med varierende grad av transparens og relieff, og former torgets identitet.

LOGISTIKK
Prosjektets 1. etasje er utarbeidet som en effektiv utrykningsgarasje, men utrykningvei over forplassen og direkte ut mot Langkaia. Støttefunksjoner ligger i bakkant av vognhallen og sikrer en rask og effektiv utrykning ved nødsituasjoner. Hovedinngangsparti for både brannmenn og publikum som skal opp på taket, skjer fra ankomstplassen ved Grev Wedels plass. Varelevering, søppelhåndtering og innkjørsel for HC-parkering skjer fra Akershusstranda i vest.

Havnegata 2, 3040 Drammen

+47 32 21 09 90